dot
หน้าหลัก
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletประวัติความเป็นม?/b>
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletข่าวสารภายในวิทยาลัย
bulletข่าวประชาสัมพันธ?/b>
dot
ข้อมูล 9 ด้านของวิทยาลัยฯ
dot
bulletข้อมูลสถานศึกษ?/b>
bulletข้อมูลบุคลาก?
bulletข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
bulletข้อมูลหลักสูตร
bulletข้อมูลงบประมาณ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลสถานประกอบกา?
bulletข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
dot
สาขางา?ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
bullet สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletสาขางานการตลาด
dot
สาขาวิชา ระดับชั้?ปว?
dot
bulletสาขาวิชาการบัญชี
bulletสาขาวิชาเทคนิคการผลิ?/b>
bulletสาขาวิชาไฟฟ้?/b>
bulletสาขาวิชาการจัดการทั่วไ?/b>
bulletสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ?/b>
dot
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
dot
bulletงานบริหารงานทั่วไป
bulletงานบุคลากร
bulletงานการเงิน
bulletงานการบัญช?/b>
bulletงานพัสดุ
bulletงานอาคารสถานที?/b>
bulletงานทะเบียน
bulletงานประชาสัมพันธ์
dot
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
dot
bulletงานแผนงานและงบประมาณ
bulletงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
bulletงานความร่วมมือ
bulletงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
bulletงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษ?/b>
dot
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ?/b>
dot
bulletงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
bulletงานครูที่ปรึกษ?/b>
bulletงานปกครอ?/b>
bulletงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
bulletงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
bulletงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
dot
ฝ่ายวิชากา?/b>
dot
bulletงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
bulletงานวัดและประเมินผล
bulletงานวิทยบริการและห้องสมุด
bulletงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bulletงานสื่อการเรียนการสอ?/b>
dot
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
dot
bulletsbobet asiaศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทางผลิตชิ้นส่วนยานยนต?/b>
bulletศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง LED-Tech
bulletศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์
bulletศูนย์วัฒนธรรมและภาษา ไท?ไต้หวั?/b>
bulletTraining Center
dot
เอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
bulletเอกสารดาวน์โหล?/b>
dot
ปฏิทินการศึกษา
dot
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
ระบบสารสนเทศ
dot
dot
Follow: ติดตามพวกเราได้ที่
dot
dot
Link ที่เกี่ยวข้อ?/b>
dot
dot
มุมคำถาม
dot
ทำบุญและกิจกรรมปีใหม?2562

"ทำบุญและกิจกรรมปีใหม?2562 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI)"
ข่าวสารภายในวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ?/a> article
แนะแนวการศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนทัยธานี article
โครงการป้องกันยาเสพย์ติด เอดส?เพศสัมพันธ?ในสถานศึกษ?/a> article
ขอบคุณอั่งเป?ที่บ้านเรา T-TECH BDI article
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 article
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน article
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) ประจำปีการศึกษ?2561 article
การปฎืบัติงา?คือการปฎิบัติธรร?@Training Center
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวั?BDI)ชั้น ปว?ปีที?3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษ?V-NET)ปีการศึกษา2561ระดั?ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปว?)
T-TECH BDI ที่นี่มีรอยยิ้?/a>
ความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(DVT)ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) กับวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธาน?/a>
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีเด่นของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?/a>
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลนีไทย-ไต้หวั?BDI) ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษ?โดยน?ธีระเกียรต?เจริญเศรษฐศิลป?รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา?เป็นประธานพิธีมอบในวันคร?
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)โดยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท?อว?)หน่ว?T-TECH(BDI) เป็นส่วนสำคัญในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการสังคมศาสตร์ภาษา-วัฒนธรรมไท?จี?จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจี?และไต้หวัน
การประชุมสัมมนาวิชาการสังคมศาสตร์ภาษ?วัฒนธรรมไท?จี?จากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจี?และไต้หวัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษ?เชิญร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์ เขตประเว?กท? 11 ??62
ปีใหม่ 2562 เข้าสู mode ทำงานปกต?/a>
บรรยากาศการทดสอบและการจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) 16 ??61
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและการหนีไ?ขอ?BDI GROUP แล?T-TECH BDI 15 ??61
Thai-Taiwan(BDI) Technological College & National Taiwan University Corporate MOU Internship Ceremony @ T-TECH BDI. December 13,2018
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) รับการประเมินเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทา?จากคณะกรรมการประเมิน?อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 13/12/2561
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาไท?ไต้หวั?ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI)?กั?FOGAUNG UNIVERSITY?ระหว่างวันที?7-17/12/61 article
BD International Scholars article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะพื้นฐา?อศ?สมุทรปรากา??วท.สมุทรปรากา?4 ??61 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะการวัดละเอียดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?ประจำปีการศึกษ?2561 ?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) 4 ??61 article
40 ปี BDI GROUP article
บรรยากาศการเรียนรู?นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) วันอาทิตย์ ที?2 ?? 61 article
ทำความดีเพื่อพ่อ article
บรรยากาศการเรียนรู?นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) วันอาทิตย์ ที?25 ??61 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด(อศ?)สมุทรปรากา?ปี 2561 article
นิเทศงานหัวหน้างาน วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) 18 ??61 article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระบ?DVTภาคเรียนที?2 ปีการศึกษา 2561 article
Bridging Asian Higher Education and Transnational Mobility- Innovation of International Collaboration Program article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติชาด?๑๓ กัณฑ์เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)รับการประเมินความพร้อมเพิ่อส่งสถานศึกษาเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2661 article
โครงการพัฒนาคร?และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) article
นิเทศภายในหัวหน้าสาขาวิช?วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) 16 ??61 article
โครงการพัฒนาภาวะผู้น?BDI GENTLEMEN นักศึกษาระดับชั้?ปว?1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) article
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI)นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบกา?/a> article
นิเทศภายในครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) article
อบรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการเชิงระบบ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) 17 กันยาย?2561 article
Congratulations to BDI Technological College 's student whose name is เบญจมา?เชอร์รี่) get the third winner of the Chinese speech competition in the final contest article
การจัดการเรียนรู?Englush language article
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน การปฎิรูปการอาชีวศึกษา ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ?วันที่ 6 กันยาย?2561 article
การประชาสัมพันธ์รับนักเรียนนักศึกษ?ปีการศึกษา 2562 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะการวัดละเอียด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา?/a> article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ส่าขาวิชาช่างกลโรงงา?ทักษะงานกลึง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปรากา? article
T-TECH BDI JOINS TAIWAN EXPO 2018 IN THAILAND article
Sakorn News : ?เทคโนโลยีไทย ไต้หวั?จัดแข่งขันเกาะปริศนาประลองความรู?/a>
การแข่งขัน The VIL Champ Competition 2018 article
นิเทศนักศึกษ??บริษัท สยามโป?จำกั?(หวาไถ้) article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI) กับเครือข่ายความร่วมมื?ECO-สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม article
Day 3 of Language and Cultural immersion program of BDis to Taiwan students article
Day 2 of Language and Cultural immersion program of BDis to Taiwan students article
Day 1 of Language and Cultural immersion program of BDis to Taiwan students article
โครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่า?PAGAMO Gamification article
We can do it- PBL& PjBL article
Congratulations to the Professor Dr.Angus-An Chang article
Congratulations to the university students from Taiwan article
กิจกรรมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ประจำปีการศึกษ?2561 article
โครงการใช้โปรแกรมการเรียนรู้เพื่่อพัฒนาผู้เรียนผ่า?PAGAMO Gamification article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ article
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่?Pagamo Gamification article
ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต article
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ(DVT) article
ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำร่างหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาตร์บัณฑิต article
กิจกรรมไหว้พระถวายธูปเย็?/a> article
การประชุมครูวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(BDI) ประจำเดือนมิถุนายน article
การประชุมคณะกรรมการร่ว?4 ฝ่าย article
คณะผู้บริหาร สถาบันยานยนต?เยี่ยมชมวิทยาลัย?/a> article
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (BDI Gentlemen) article
ศึกษาดูงานระบบฐานข้อมู??วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี article
ประชุมคณะกรรมการ T-VET HUB article
BDI GROUP Talent New Generation article
วิทยาลัย?ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรมวิธีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ article
นักศึกษา ปว?1 เข้าดู บริษัท ไทยเฟิ?จังหวัดนครปฐ?/a> article
การประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิ?และบัณฑิตพันธุ์ใหม?/a> article
การตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 article
นักศึกษาระดั?ปว? เข้าสถานประกอบกา??บริษัท HWA FONG RUBBER นิคมอุตสาหกรรมบางป?/a>
คณะกรรมการตรวจความพร้อมขออนุญาตเพิ่มหลักสูตร 2557 article
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม?และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
BDI GROUP Talent New Generation article
อบรมธรรมะประจำเดือนพฤษภาคม 2561 article
บริษัท สยามโปรไทยแลนด?จำกัด สอบสัมภาษณ์นักเรีย?นักศึกษาระดั?ปว?1 article
ทำบุญถวายหลอดไ??วัดศรีเจริญทอง article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?(บีดีไอ) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกั?FO GOUNG University และกลุ่ม ECO School article
สถานประกอบการสัมภาษณ์นักเรีย?นักศึกษาระดั?ปว?1/ปว?1 article
BDI GROUP Talent New Generation article
บริษัท ไทย์คาร์โชว์ ออโตโมที?โปรดักส์ จำกั?สัมภาษณ์นักเรียน/นักศึกษาระดั?ปว?1 article
BDI GROUP Talent New Generation article
BDI GROUP Talent New Generation article
ประชุมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัย?และกลุ่ม รร. eco school article
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้ระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน: PVIS article
อบรมการใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการวิจัยอุตสาหกรร?/a> article
ส่งตัวนักเรียน/นักศึกษา เข้าบริษัท BAE article
ส่งตัว นักเรียน/นักศึกษา เข้าบริษัท BDI article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?ทำการคัดเลือกนักเรีย?ทุ?/a>
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI)และผู้บริหารในเครื?BDI Group ร่วมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มท?ล้านนา -เตรียมหลักสูตร วศ.?(Production)เพื่อพัฒนาบุคลากรสายงานการผลิตอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ article
Advised and supervised to teachers and staff of Thai-Taiwan(BDI) Technological College article
?ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ?คณะวิศวกรรมศาสตร?มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /ผอ.เครือวัลย์ จ้อยศรีเกต รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ?กท?/ ผอ.อัญชลี มนต์สุวรรณ ผอ.แก่นทองอุปถัมภ?กท?และคณะฯให้เกียรติเยี่ย?ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู?/a> article
กิจกรรมกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) article
ประชุมปฎิรูปครูทั้งระบ?/a> article
ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษ?สมุทรปราการที่ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)อย่างอบอุ่นยิ่?ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้รผู้เรียนเป็นสำคัญ article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสเริ่มเข้าสู่เดือนปีใหม่ไทย-เทศกาลสงกรานต์ article
พิธีมอบประกาศนีบัตรวิชาชีพ(ปว?)สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) ปีการศึกษา 2560 article
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรติเยี่ยมชมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ขอ?BDI Group และรับฟังการบรรยาย SMART FACTORY article
นักเรียนระดั?ปว?สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI)รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและโครงงานฯ-เตรียมพร้อมเข้าสู่สายงานอาชีพของบริษัท? article
Prof. Dr.Chen-Chien Hsu,Chairman of National Taiwan Normal University and management team visited and consulted on technical cooperation with Thai-Taiwan(BID) Technological College article
Opening Ceremony of Thai-Taiwan Cultural Center article
บรรยากาศการจัดการเรียนรู?ของนักเรียนนักศึกษาประจำวันอาทิตย์ที?11มีนาคม2561 article
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?ประจำปีการศึกษ?2560 article
Congratulations to Dr. Belinda Changkajonsakdi, on the occasion of being selected and appointed President of the Global Federation of Chinese ฺฺBฺusiness Woman Thailand Chapter article
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) MING CHUAN UNIVERSITY OF TAIWAN และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทร?/a> article
งานฉลองตรุษจีน มูลนิธิธรรมกิจไพศา?สถานธรรมหงไท?/a> article
ดร.อนันท์ งามสะอาด ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาต?ครั้งที่ 27 article
กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ article
MR.Vito Tsai ,President of CAE Molding Technology New Taipei City and staff have participated in the Academic article
การจัดการเรียนรู้วิทยาลัยเทคโนโลยีไท?ไต้หวั?BDI) 29 มกราคม 2561 article
โครงการสานฝันปันรอยยิ้?ปีที?13
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2560 article
MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2018 article
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) 17 ??60 article
กองลูกเสือวิสามั?ROVER SCOUT)วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย'ไต้หวั?BDI) จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที?2 ปีการศึกษา 2560 article
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) สถานศึกษาคุณธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยความร่วมมือกับมูลนิธิธรรมกิจไพศาลและสถานธรรมหงไท่ article
การจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาระดั?ปว?สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวั?BDI) article
ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมื?อาชีวศึกษากับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไท?/a>
สมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษ?12 สิงหาค?2560 สมเด็จพระนางเจ้า?พระบรมราชินีนา?ในรัชกาลที?9 article
sbobet asia articlesbobet asia sitemap sbobet 5555 freeslots w88slot 1XBETsports bet365soccer 1xbet live football sbobet777